Täitsa Pekkis Akadeemia kasutustingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Veebilehel http://www.taitsapekkis.ee on Taitsa Pekkis Akadeemia OÜ (registrikood 14639831, Tehnika tn 2, 10149, Tallinn linn, Harju maakond, Eesti Vabariik) poolt loodud reaalajas töötav internetipõhine Täitsa Pekkis Saate episoodide, Täitsa Pekkis Blogi  ja muu Täitsa Pekkis Akadeemia (edaspidi TPA) poolt loodud sisu avaldamise keskond. Lisaks on see TPA poolt korraldatavate sündmuste piletite (edaspidi nimetatud pilet) müügikeskkond (edaspidi nimetatud keskkond).

1.2 Keskkonna kasutamisega ja piletite ostmisega kinnitab klient oma nõustumist keskkonna kasutustingimustega ja muu kliendi jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga.

1.3 Kui keskkonna kasutustingimustes toodud säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega, siis ei too see kaasa teiste sätete kehtetust.

1.4 Keskkonna kaudu pileteid müües ei võta TPA mingisugust vastutust sündmuste koostööpartnerite eest, samuti koostööpartnerite kvaliteedi ja vastavuse eest TPA poolt teatavaks tehtud sündmuse eelsele teabele ja reklaamilubadustele. Kliendi pretensiooni edastab TPA koostööpartnerile.

1.5 Kasutaja kinnitab keskkonna kasutamisega, et kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged; ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja TPA ei ole kohustatud neid kontrollima.

1.6 Andmete sisestamisega keskkonda annab isik nõusoleku enda andmete edastamiseks kolmandatele isikutele, kui see on seotud kliendi lepingu sõlmimise täitmisega.

1.7 TPA-l on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud keskkonna tingimusi, TPA või koostööpartnerite poolt teatavaks tehtud juhiseid või korraldusi sh näiteks kui klient ei ole võimeline ammendavalt tõendama ostu sooritamist.

2. KESKKONNA KASUTAMINE

2.1 Klient on kohustatud sooritama ostud ja muud toimingud vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ning keskkonnas kuvatud kasutusjuhistele. Klient kohustub iga toimingu tegemisel ja andmete sisestamisel hoolikalt kontrollima tema poolt antavaid andmeid ning vastutama edastatud esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riski. Enne ostu sooritamist kuvatakse keskkonnas kõik kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

2.2 TPA-l on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud kasutustingimusi või keskkonna juhiseid või ei ole tasunud ostu eest.

2.3 Piletid ja muu ostuga seotud info edastatakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile, kui klient on selleks soovi avaldanud e-posti aadressi avaldamisega ostu eelselt. Juhul, kui piletid ei ole laekunud kliendi e-posti aadressile ühe tunni jooksul pärast tasumist, peab klient sellest koheselt TPA-d informeerima. Samuti on klient kohustatud teatama TPA-d, kui ilmnevad muud keskkonna kasutamist takistavad vead, vastuolud või häired.

2.4 Klient on keskkonna kasutamisel kohustatud:
2.4.1 tagama kogu tema poolt keskkonda kasutades esitatud informatsiooni õigsuse;
2.4.2 mitte edastama keskkonna kaudu ebaseaduslikku või muul viisil keelatud informatsiooni;
2.4.3 mitte kasutama keskkonda spekulatiivsete või ebaõigete toimingute või pettuste läbiviimiseks;
2.4.4 mitte saatma keskkonna kaudu faile, mis sisaldavad viirusi ja muid arvutiprogramme, või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad keskkonna kasutamist ja mis võivad keskkonna kasutamise tulemusena salvestuda teiste klientide arvutitesse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida arvutite funktsioneerimist;
2.4.5 mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama keskkonda või selle sisu ja pileteid.

2.5 Piletite ostmine: Sündmuste piletid leiab TPA seminaar leheküljelt taitsapekkis.ee/seminar või vajutada esilehel üleval menüüs “Seminar”.
– Seminar lehel tuleb piletite ostmiseks vajutada nuppu “Osta Kohe”.
– Järgmiseks saab klient muuta piletite kogust, mida soovib osta. Kui soovitud kogus on valitud tuleb vajutada nuppu “Lisa korvi”.
– Järgmiseks avaneb kliendile piletite kinnituse leht. Klient saab muuta piletite kogust või minna edasi makseviise valima. Edasi liikumiseks tuleb vajutada nuppu “Mine maksma”.
– Maksekeskuse lehel peab Klient üle kontrollima enda andmed ja valima endale sobiva makseviisi.
– Enne tasumist tuleb kinnitada müüja (TPA) tingimustega ja maksekeskuse tingimustega.
– Tasumiseks tuleb vajutada “Maksan”

3. KESKKONNAS KUVATUD INFORMATSIOON

3.1 TPA teeb kõik endast sõltuva, et keskkonnas kuvatud informatsioon sündmuste ning piletite müügitingimuste kohta (sealhulgas, kuid mitte ainult hinnad, kirjeldused või kuupäevad) oleksid vigade ja puudusteta. Keskkond teeb kõik endast sõltuva mis tahes vigade või puuduste kõrvaldamiseks kohe pärast nende avastamist.

4. MAKSETINGIMUSED JA TASUD

4.1 Kliendi poolt keskkonna vahendusel pileti ostmisel on nõutav kogu hinna tasumine. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide TPA poolt keskkonna kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid.

4.2 Piletite hinnad on keskkonnas esitatud eurodes. TPA on käibemaksukohuslane.

4.3 Piletite eest saab tasuda Maksekeskus AS vahendusel Eesti panga linkidega.

4.4 Piletite kättesaamine. Pärast Maksekeskusele tasumist saadab TPA sündmuse e-piletid kliendi poolt sisestatud emailile 30 minuti jooksul. Kui klient ei saa enda sisestatud emailile pileteid siis tuleb teavitada sellest TPA-d. Sündmusele jõudes tuleb piletikontrollile esitada enda e-pileti QR kood (kui ei ole kokku lepitud teisiti).

4.5 TPA on isikuandmete vastutav töötleja, TPA edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

5. PRETENSIOONIDE ESITAMINE, PILETITE TAGASTUSED JA TARBIJA TAGANEMISÕIGUS

5.1 Kui klient leiab, et sündmus ei vasta TPA poolt kehtestatud tingimustele, tuleb TPA-d sellest kohe ja vahetult informeerida. Kui lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik pretensioon nii kiiresti kui võimalik, aga hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul sündmuse lõppemisest, kuid mitte hiljem kui neljateist (14) päeva jooksul juhtumist teadasaamisest. Kirjalik pretensioon tuleb saata kas otse TPA posti- või elektronposti aadressile. Pretensioonile tuleb lisada tõendid sündmuse mittevastavuse kohta ning dokumendid lisakulutustest ja tekkinud kahjust. Tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud.

5.2 Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole kliendil ja tarbijal sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Kliendil ja tarbijal tuleb arvestada, et piletite ostmisel puudub õigus 14 päeva jooksul olenemata põhjustest tasuta tühistada ja/või tagastada.

5.3 Sündmuse ärajäämisel tagastab Täitsa Pekkis Akadeemia OÜ kliendile piletite ostusumma tehinguga seotud pangakontole hiljemalt 14 päeva peale vastavasisulise teate avaldamist TPA keskkonnas. Kui sündmus jääb ära vääramatu jõu tõttu (sh COVID-19 seonduvad piirangud), siis on TPA-l õigus viia sündmus üle online keskkonda ja ostetud piletid ei kuulu tagastamisele.

5.4 Esialgse kuupäeva muutusega toimunud pileti ostusumma tagastamine toimub kuni 16.09.2020. Kõiki ostjaid sai kuupäeva muutusest teavitatud e-maili teel ning levitasime infot ka kõikides Täitsa Pekkis saate sotsiaalmeedia kanalites.

6. KESKKONNA JA SELLE SISU MITTE-SIHTOTSTARBELINE KASUTAMINE

6.1 Keskkonna mitte-sihtotstarbeline kasutamine ja saadud andmete (sh lehekülje sisu) kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine ja avaldamine mis tahes eesmärkidel ilma TPA kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

6.2 Igasugune tegevus, millega võib kaasneda keskkonna ülekoormamine või häired selle töös, on keelatud ning seda käsitletakse kui õigusvastast rünnet, millest teavitatakse õiguskaitseorganeid. Nimetatud rikkumiste korral lõpetab TPA ühepoolselt kliendile igasuguse teenuse osutamise.

7. LÕPPSÄTTED

7.1 TPA-l on õigus kasutustingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta. Kasutustingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende keskkonnas avaldamise päevast, kui muudatustes ja täiendustes ei ole ette nähtud teisiti.

7.2 Kliendi ja keskkonna vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule. Vaidlused tarbijatega lahendatakse kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Rahukohtu 2 Tallinn, 10130, telefon +372 201 707.

7.3 Keskkonna kontaktandmed keskkonna kasutamisega seotud küsimustes: Taitsa Pekkis Akadeemia OÜ, Tehnika tn 2, 10149, Tallinn, taitsapekkisshow@gmail.com

Kasutustingimused kehtivad alates 05.02.2019

Privaatsustingimused leiad SIIT.